Obchodné podmienky

PPREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Identifikačné údaje
Obchodné meno:     sikovnytato, s.r.o.
Sídlo:                           Mateja Bela 3458/58, 010 15 Žilina
Štát:                             Slovenská republika
IČO:                             51 451 531
DIČ:                             2120709602

2700699392/8330 Fio banka, a.s.


OBJEDNÁVANIE TOVARU

Nákup v internetovom obchode sikovnytato.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Tovar si môžete objednať prostredníctvom internetového obchodu korektným vyplnením a odoslaním objednávky.
Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Každá objednávka musí obsahovať:
– Meno kupujúceho
– Poštovú adresu pre doručenie tovaru
– Telefonické číslo alebo email
– Počet kusov z každej položky tovaru

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
– IČO a DIČ (IČ DPH ak ste platca DPH) spoločnosti
– Kontaktnú osobu a telefón
– Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

Minimálnu hodnotu objednávok nestanovujeme.

STORNO OBJEDNAVKY
Stornovať objednaný tovar, alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej  zmluvy bez storno poplatku.

REKLAMÁCIE

 • Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť výhradne písomnou formou (poštou, emailom). V reklamácii kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, názov
  reklamovaného výrobku, presný opis poškodenia alebo závady a pokiaľ je to možné, doloží aj foto-dokumentáciu.
 • Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar, vrátane daňového dokladu – faktúry.
 • Reklamovaný produkt je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu na reklamáciu čistý a mechanicky nepoškodený. (Doporučený spôsob zaslania tovaru: – zásielku poslať bezpečne zabalenú v poistenej obálke (predávajú na pošte) pripadne v krabici  na adresu predajcu.)
 • Reklamovaný tovar nesmie byť predávajúcemu zaslaný na dobierku. Zásielky, ktoré budú zaslané na dobierku, je predávajúci oprávnený neprevziať.
 • Za prípadnú stratu, alebo poškodenie tovaru pri preprave predajca nenesie zodpovednosť.
 • Reklamácie sa vybavujú spravidla do 14 dní (maximálne do 30 dní) od ich vzniku, t. j. od prevzatia tovaru prevádzkovateľom.
 • Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 Pri odstúpení od zmluvy musí kupujúci splniť nasledovné podmienky:

 • Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou (poštou, emailom), musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktov, kupujúceho a predávajúceho a musí byť doručené predávajúcemu v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 • Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 • Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu kompletný, čistý, nepoužitý a mechanicky nepoškodený. Kupujúci je povinný vrátiť predajcovi aj daňový doklad – faktúru.  (Doporučený spôsob zaslania tovaru: – zásielku poslať bezpečne zabalenú v poistenej obálke (predávajú na pošte) prípadne v krabici na adresu predajcu.)
 • Vrátený tovar nesmie byť predávajúcemu zaslaný na dobierku. Zásielky, ktoré budú zaslané na dobierku, je predávajúci oprávnený neprevziať.
 • Predajca nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru pri preprave vrátenej zásielky.
 • V prípade nedodržania niektorej podmienky na vrátenie tovaru alebo zníženia hodnoty tovaru v dôsledku nesprávneho zaobchádzania má predávajúci právo odmietnuť prevzatie tovaru, prípadne pomerne znížiť čiastku, za ktorú bude tovar prijatý späť.
 • Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu bankovým prevodom do 14 dní od prevzatia vráteného tovaru. Kupujúci, ktorý uhradil zásielku formou dobierky, je pre tento účel povinný poskytnúť písomne (e-mail) predávajúcemu číslo účtu, na ktorý má byť kúpna cena vrátená.